فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت های زیباساز حرفه ای
...................... وبلاگ تخصصی بدمینتون حرفه ای

 

دیدار پایانی انفرادی آقایان لین دان بخت دوم قهرمانی از چین توانست هموطن خود تیان هووی را به سادگی و با نتیجه 2 بر 0 شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد 
در دیدار پایانی رقابت های بانوان نیز اینتانون راچانوک از تایلند که شگفتی ساز این رقابت ها نام گرفت توانست لی ژووری بخت اول قهرمانی و دارنده مدال طلای المپیک را با نتیجه 2 بر 1 شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد
در فینال دو نفره آقایان نیز تیم دو نفره لی یونگ دائه و یو یون سونگ شانس اول قهرمانی این رقابت ها توانستند در دیداری جذاب و دیدنی با نتیجه 2 بر 1 تیم اندونزی متشکل از احسن محمد و ستیاوان هندرا را شکست دهند و به مقام قهرمانی برسند
در دیدار پایانی رقابت های دو نفره بانوان ما جین و تانگ یوانتینگ از چین توانستند هموطنان خود  
وانگ ژیائولی و یو یانگ را با نتیجه 2 بر 0 شکست دهند و به مقام قهرمانی برسند 
در دیدار پایانی رقابت های دو نفره مختلط نیز تیم دو نفره احمد تونتوی و نتسیر لیلیانا از اندونزی توانستند تیم دو نفره لی چوان هی و چاو هوی وا از هنگ کنگ را بانتیجه به سادگی و با نتیجه 2 بر شکست دهند و به مقام قهرمانی برسند

 screenshot_2015-04-23-21-16-40-1[1].pngتاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:41 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

 ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺩﺭﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ

ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ? ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻧﺨﺎﻉ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺧﺎﺟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﻮﻡ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺁﻥ . ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﮕﻦ ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻭ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺳﻦ ﻭ ﺭﺍﻥﻫﺎﻧﺴﺒﺘﺎْ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﻭ ﺳﻦ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﺎﺩﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ .
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺛﻘﻞ، ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩ، ﻭﺯﻥ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻴﻦ
ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ،ﻣﺤﻮﺭ ﺛﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﺯﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﻴﻦ ﺻﻄﻮﺡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮﺡ
ﺷﺪ،ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻳﮑﻦ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻤﺮ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﺶ ﺭﺍ
ﻋﺮﻳﺾ ﮐﻨﺪ . ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻏﻴﺮﺿﺮﺭﻭﺭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺯﻥ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﻒ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﺎ
ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺁﺧﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺼﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﻳﻪﺍﻱ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮﻥ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ :
۱ . ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺣﺮﻳﻒ ﻭﻗﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ .
۲ . ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻮﺭ
ﺛﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ، ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
۳ . ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻭ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺁﻥتاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 23:14 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

استاد گرانقدر جناب آقای آرش عبدالمحمدیان

احتراما :

بر خویش فرض می دانم  از سوی خود و همه" بدمینتون بازان فضای باز" انتصاب شایسته و مدبرانه

حضرت عالی را به رئیس هیات بدمینتون استان تهران صمیمانه تبریک عرض نمایم.

انتصاب مسرت بخش  شما برادر ارزشی ، مؤمن و متعهد در فدراسیون بدمینتون بشارت دهنده محیطی

پویا و سرشار از شور و نشاط  و  نوید بخش افزایش فضای دانش و بینش در کالبد همه علاقمندان به

این رشته پر تحرک و عظیم علمی تبریک عرض نماییم.

                                                                                                   

                                                                                                باتشکر

                                                                                              مدیروبلاگ            

               

  آرش عبدالمحمدیان از قهرمانان و ملی پوشان اسبق بدمینتون ایران بوده و سابقه مربیگری تیم    

                              ملی رادر کارنامه خود دارد.                               تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 20:20 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

آقای مرتضی ولی دروی مربی تیم ملی بدمینتون ایران از سوی مدیر توسعه کنفدراسیون بدمینتون آسیا به عنوان مسئول توسعه بدمینتون منطقه غرب آسیا انتخاب شد.

به گزارش مدیروبلاگ آقای "تانا اریکریشنان" مدیر توسعه کنفدراسیون بدمینتون آسیا طی نمابری به فدراسیون بدمینتون ایران انتخاب آقای مرتضی ولی دروی به عنوان مسئول توسعه بدمینتون منطقه غرب آسیا را اعلام نمود.

مدیروبلاگ این انتخاب را به آقای ولی دروی تبریک عرض نموده و آروزی موفقیت را برای نامبرده می نماید.

مرتضی ولی دروی سر مربی تیم ملی نوجوانان و جوانان می باشد و از قهرمانان اسبق تیم ملی بدمینتون ایران بوده است.

همچنین از این پس تمام رویدادهای غرب آسیا زیر نظر آقای ولی دروی برنامه ریزی می گردد که این انتخاب در طول تاریخ بدمینتون بی سابقه می باشد و فدراسیون بدمینتون در سال 93 در عرصه روابط بین الملل بسیار فعال بوده است.

image-c71b956518af656baba496eb252f0c892b0b63bede312f815cd53f8f94b7bea4-v[1].jpgتاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 19:59 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

این مجموعه بزرگ ومنظم باحضور پیشکسوتان بدمینتون آقای شاه حسینی افتتاح شد :

20150313_162452.jpg

ازخانم ها و آقایان تمایل دارند در این زمین تمرین ویا شاگردانشان را تعلیم دهند میتوانندبا شماره تلفن 02188786799ویا09194405250 تماس حاصل فرمایند.

آدرس: خ.ولیعصر -پایین تر از خ.عباسپور{توانیر} کوچه پناه "زمین اختصاصی بدمینتون فضای باز"

"بامدیریت آقای امیدعلی هاشم پور"

20150313_162541.jpg

 

logo

" طرح گسترش بدمینتون فضای باز "تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 15:20 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

بیشتر اوقات فشار بی مورد زیادی در فعالیت روزانه از بلند کردن ناگهانی وزن سنگین در ورزش گرفته یا حتی یک ضربه ساده به توپ، به عضلات وارد می شود. این فشار می تواند منجر به کشیدگی عضله شود. کشیدگی عضله را می توان یکی از آسیب های شایع ورزشی دانست مانندکشیدگی کشاله ران که می توان گفت اکثر ورزشکاران این نوع آسیب را تجربه کرده اند. کشیدگی یا کشیده شدن عضله به آسیبی گفته می شود که به عضله یا تاندون های ( تاندون: اتصال بین عضله با استخوان) چسبیده به آن وارد می شود.آسیب دیدگی عضله در کشیدگی می تواند به یک فشار ساده به عضله خلاصه شود و در موارد شدید می تواند به پارگی (قسمتی یا همه) بافت عضله و تاندون های چسبیده به آن ختم شود. پارگی عضله هم باعث آسیب دیدگی رگ های خونی کوچک (مویرگ) می شود، که این امر منجر به خونریزی (کبودی) و درد (ایجاد شده بر اثر سوزش عصب های موجود در محل آسیب دیده) می شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 پیشگیری و درمان کشیدگی عضلهتاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 10:32 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

آسیب های اندام فوقانی که شامل مچ دست، آرنج و شانه بود را معرفی کردیم.در این بخش آسیب اندام تحتانی که شامل مچ پا، آشیل و زانو می شود را بررسی می کنیم.لازم به ذکر است آسیب های ذکر شده در این مطلب آسیب های شایع بدمینتون بوده و امکان بروز آسیب های دیگر اجتناب ناپذیر است.رگ به رگ شدن مچ پا، جزو شایع ترین آسیب های بدمینتون است.که رگ به رگ شدن مچ پا حدود نیمی از آسیبهای بدمینتون را تشکیل می دهند.تغییرات ناگهانی در تغییر جهت که در زمین بدمینتون مورد نیاز است می تواند باعث پیچ خوردگی مچ پا شود به ویژه اگر بازیکن احساس خستگی نیز داشته باشد.وع کفش بازیکن نیز می تواند از دلایل رگ به رگ شدن مچ پا در بدمینتون شود.در بسیاری از موارد مچ به بیرون می چرخد، که منجر به آسیب لیگامنت های جانبی در قسمت بیرونی مچ می شود.این آسیب به نام اسپرین داخلی مچ پا معروف است.رگ به رگ شدن مچ پا به رباط مچ پا و دیگر بافت های نرم اطراف مچ پا، آسیب رسانده  و موجب خونریزی در بافت ها و تورم مچ پا می شود که بسیار دردناک است.ما علائم اسپرین مچ پا را توضیح می دهیم تا در تشخیص وسعت آسیب، به علاوه اطلاعات در مورد درمان، تمرینات و نکته هایی در مورد جلوگیری اسپرین مچ پا به شما کمک کند.

 


 

آسیب بدمینتونتاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 10:6 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

از سوی کمیته تیم های ملی بدمینتون ، ملی پوشان و بازیکنان منتخب در قسمت پسران و دختران بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر معرفی شدند.

به گزارش مدیر وبلاگ ملی پوشان بدمینتون در قسمت آقایان متشکل از : سروش اسکندری (زنجان) ، حسن متقی (گیلان) ، فرزین خانجانی (تهران) ، محمدرضا خانجانی (تهران) ، سالار بیات (زنجان) ، سپهر ایوانی (تهران) ، محمدرضا خردمندی (گیلان) ، ارسلان زرگان (تهران) ، حمید حیدری شفق (کرمانشاه)، مهران شهبازی (کردستان) ، محسن صادقیان (قم) ، صدرالدین صادقی (کرمانشاه) می باشند.

بازیکنان منتخب پسران متشکل از : امیر جباری (همدان) ، مهدی انصاری (زنجان) ، علیرضا فغفوری (زنجان) ، عرفان جوینده (گیلان) ، محمد علوی (خراسان رضوی) ، محمدامین محمدجانی (فارس) ، عرفان شاه حسینی (تهران) ، سعید پورابراهیم (قزوین) ، عرفان نوری (قزوین) ، محمدباقر ترابی (قم) و پارسا مظفری (کردستان) می باشند.

ملی پوشان در قسمت بانوان متشکل از: نگین امیری پور (تهران) ، صحابه فرد ( تهران) ، ثریا آقایی (تهران) ، سارا دلاوری (تهران) ، مولود اسماعیلی(تهران) ، پگاه کامرانی (سمنان) ، الناز فیض منش (سمنان) ، زهرا کهریزی (البرز) و ثمین عابد خجسته (تهران) می باشند.

بازیکنان منتخب دختران متشکل از : یگانه کرمانی( اصفهان) ، سارا کیوان (فارس) ، یاسمین شبیهی( سمنان) ، فاطمه سروقدی (سمنان) ، یسری بیگی (اصفهان) ، هاله همدانچی( تهران) ، صفورا زمانلو ( سمنان) و کیانا هاشمی (البرز) می باشند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر در روزهای 23 تا 26 بهمن ماه سال جاری و با جوایز 15 هزار دلاری در تهران ، خیابان حجاب ، سالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون برگزار می شود.تاريخ : دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ | 12:8 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

                                                                                                        

" آموزش ضربات مختلف در بدمینتون " 

 

                      بک سرویس"               

 

                                                       

   

     " بک هند و اندرهند "    

                                           

 

 

 "ضربه  فورهند  "               

                                                                   

 

 

"بک هند "

                         تاريخ : شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ | 11:44 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

فینال سومین مرحله رقابت های رنکینگ بدمینتون رده سنی آزاد مردان امروز (یکشنبه 7 دی ماه 93) در سالن اختصاصی شهید شیرودی تهران برگزار شد و در قسمت یکنفره فرزین خانجانی بازیکن رده امید ایران و در قسمت دونفره تیم محمدرضا و فرزین خانجانی با قاطعیت به مقام قهرمانی دست یافتند.

به گزارش مدیر وبلاگ در پیکارهای نهایی یکنفره فرزین خانجانی از تهران به مصاف حسن متقی از گیلان رفت که در پایان خانجانی با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی دست یافت و قهرمان این دوره از رقابت ها گردید.

حسن متقی از گیلان دوم شد. امید کرمی از اصفهان و علی شاه حسینی از تهران هر دو به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در قسمت دونفره تیم فرزین و محمدرضا خانجانی از تهران در مقابل تیم دونفره اشکان فصاحتی و حسن متقی(آزاد) قرار گرفتند که در پایان تیم برادران خانجانی توانستند با نتیجه 3 بر 1 حریف خود را شکست داده و قهرمان سومین مرحله رنکینگ مردان کشور شود.

تیم دونفره اشکان فصاحتی و حسن متقی(آزاد) دوم شد. تیم های سروش اسکندری و سینا بیات از زنجان و سهیل ایوانی و امین بشیرزاده از کرمانشاه به مقام سوم مشترک دست یافتند.

این پیکارها با شرکت 83 بازیکن از 22 استان کشور در قسمت یکنفره و 64 بازیکن از 18 استان کشور در قسمت دونفره پیگیری شد. 

7dey 93 (3).jpg

 

7dey 93 (1).jpg

 7dey 93 (4).jpgتاريخ : سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ | 10:7 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

Chen, Zhao Honoured for Stellar 2014

چن لانگ و ژائو یونلی از چین و آکانه یاماگوچی از ژاپن به عنوان بدمینتون بازان سال 2014معرفی شدند و جوایزشان را در یافت کردند،براین اساس چن لانگ که در سال جاری برای نخستین بار توانسته بود در غیاب هموطن سرشناسش " لین دان" عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند به عنوان مرد سال بدمینتون و ژائو یونلی از چین به عنوان زن بدمینتون سال و آکانه یاماگوچی بدمینتون باز 17 ساله ژاپنی که به فینال رقابتهای سوپر سری چین راته یافته بود و دو عنوان قهرمانی جوانان جهان را یدک می کشید به عنوان بدمینتون باز جوان سال انتخاب شدند.

 تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ | 11:57 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

ملی پوشان بدمینتون کشورمان جهت حضور در مسابقات بین المللی بدمینتون ترکیه روز بیست و ششم آذرماه جاری تهران را به مقصد آنکارا ترک می کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، بازیکنان اعزامی به این رقابت ها عبارتند از : سروش اسکندری (زنجان) ، فرزین و محمدرضا خانجانی (تهران) ، حسن متقی( گیلان) ، امیر جباری (همدان) ، ثریا آقایی (تهران) ، نگین امیری پور ( تهران ) ، صحابه فرد (تهران) ، سارا دلاوری (تهران) و پگاه کامرانی (سمنان) می باشند.

این تیم را آقای مرتضی ولی دروی به عنوان مربی آقایان ، خانم فریبا جلالیان به عنوان مربی بانوان و آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری به عنوان سرپرست تیم اعزامی همراهی می کنند.

مسابقات بین المللی بدمینتون ترکیه در روزهای بیست و هفتم تا سی ام آذرماه جاری و با جوایز 5 هزار دلاری در شهر آنکارا و با حضور تیم های خارجی برگزار می شود.

لازم به ذکر است که کاروان اعزامی بدمینتون کشورمان ساعت 17 روز چهارشنبه1393/9/26 از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم ترکیه می شوند.تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ | 16:1 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

 

اینفوگرافی: 10 مورد از بهترین فواید دویدنتاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 14:32 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

مسابقات ترکیه خبر دادبه گزارش مدیر وبلاگ مرتضی ولی دروی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های رقابت‌های برون مرزی فدراسیون برای تیم ملی بدمینتون اظهار کرد: تیم ملی بیست و ششم آذر تا دوم دی ماه مسابقه‌های ترکیه را پیش رو دارد که در حال حاضر ملی‌پوشان در اردوی تیم ملی هستند. به این رقابت‌ها در کل 6 بازیکن در بخش مردان اعزام می‌شوند که سروش اسکندری و حسن متقی نفرات اول و دوم رنکینگ انفرادی و محمدرضا و فرزین خانجانی نفر اول رنکینگ بخش دو نفره در ابتدا انتخاب شدند. وی ادامه داد: 4 بازیکن عرفان شاه حسینی، محمدرضا خردمندی، سالار بیات و سپهر ایوانی نیز به این دلیل که در رنکینگ هم امتیاز بودند مسابقه درون اردویی به مدت 2 روز برگزار کردن که در نهایت خردمندی نفر اول شد. به این ترتیب 5 نفر در رده بزرگسالان اعزام می‌شوند. مربی تیم ملی افزودتاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 14:15 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

سروش اسکندری دیگر بدمینتون باز کشورمان در این بازی ها در دور اول مقدماتی با قرعه استراحت روبرو شده است و در دور دوم با بدمینتون باز کره ای " شون وان هو " که دارای رنک 5 آسیا و رنک 7 جهان می باشد پیکار خواهد کرد.در قسمت یکنفره آقایان 35 بدمینتون باز حضور دارند.

 

 

 تاريخ : سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ | 13:46 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

خانم ثريا آقايي قهرمان بانوان ايران در بازي هاي آسيايي Incheon در كنار لي چونگ وي قهرمان مردان مالزيثریا آقایی در دور اول مقدماتی که روز چهارشنبه آغاز خواهد شد به مصاف بدمینتون باز مغولستان خواهد رفت.ثریا آقایی در صورت پیروزی برابر بدمینتون باز مغولستانی به مصاف بدمینتون باز هندی می رود.در رقابت های بدمینتون یکنفره بانوان 32 بازیکن حضور دارند.


آرزوي موفقيت براي خانم آقايي.تاريخ : سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ | 13:36 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

محمد حسن حسین زاده داور بین المللی بدمینتون کشورمان که از سوی کنفدراسیون بدمینتون آسیا برای قضاوت در هفدهمین دوره بازی های آسیا در اینچئون کره جنوبی به سر می برد ، قضاوت دو دیدار نیمه نهایی را به عهده داشت.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، آقای حسین زاده قضاوت دیدار نیمه نهایی مسابقات بدمینتون بانوان که بین کره و ژاپن برگزار شد را به عهده داشت.وی همچنین قضاوت مرحله نیمه نهایی بدمینتون تیمی آقایان که بین تیم های کره جنوبی و چین تایپه برگزار شد را انجام داد.محمدحسین حسین زاده داور بین المللی بدمینتون کشورمان از سوی کنفدراسیون بدمینتون آسیا به این بازی ها دعوت شده است.هفدهمین دوره بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی در روزهای 28 شهریور ماه جاری تا 12 مهر ماه جاری در این کشور برگزار می شود.تاريخ : سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ | 13:28 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

به گزارش مدير وبلاگ :

دبیر کل کمیته ملی المپیک از نهایی شدن کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن لیست 18 تیم اعزامی کاروان ورزشی ایران به بازیهای آسیایی 2014 اینچئون (کشتی آزاد و فرنگی، وزنه‌برداری ، والیبال سالنی، تکواندو ،کاراته ، ووشو ، بسکتبال، فوتبال (تیم امید)، هندبال، کبدی ، دوومیدانی، تیروکمان ، بوکس، جودو، قایقرانی ،دوچرخه‌سواری ، تیراندازی و شمشیربازی) ، می بایست از بین رشته های حمایتی نیز تیم هایی انتخاب می شدند که این تصمیم گیری امروز صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: با توجه به تصمیم اعضای هیات اجرایی مقرر شد رشته ژیمناستیک با 5 ورزشکار، شنا با 5 ورزشکار، بدمینتون با 2 ورزشکار ( 1 مرد و 1 زن) ، تنیس روی میز با 3ورزشکار( 2 مرد و 1 زن) به کاروان اضافه شوند.

شهنازی در پایان گفت: بدین ترتیب کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی اینچئون با 22 تیم راهی کره می گردد. همچنین مقرر شد تیم سپک تاکرا بصورت مشروط جهت تصمیم گیری نهایی تحت نظارت قرار گیرد. 

حمل مشعل بازی های المپیک نوجوانان در نانجینگ با کمک 104 مشعل دار کامل شد و "یانگ ویز"  رئیس اجرایی کمیته برگزاری بازی ها نیز مشعل را روشن کرد.
در حالی که قرار بود دهکده المپیک نانجینگ هم از روز سه شنبه به طور رسمی پذیرای ورزشکاران و مسئولان ورزشی کشورها باشد، تعدادی از مهمانان دوشنبه وارد دهکده شدند.
بازی های المپیک نوجوانان از4 روز دیگر با شرکت حدود 3800 ورزشکار 15 تا 18 ساله آغاز می شود و دهکده المپیک نانجینگ هم پذیرای 6 هزار نفر در جریان برگزاری بازی ها خواهد بود. این دهکده 140 هزار متر مربع وسعت دارد.

 

 

  • دومین دوره بازیهای المپیک نوجوانان-نانجینگ چین؛ورزشکاران کشورهای مختلف قبل از بازگشایی وارد نانجینگ شدند

 تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۳ | 13:47 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

برخی از تاثیرات مورد نظر آب درمانی را می توان با دوش گرفتن به دست آورد. میزان درجه حرارت آب دوش به صورت درجات سرد، ملایم، گرم و داغ تقسیم بندی می شود. چنانچه بازیکنان بعد از مسابقه از دوش آب گرم ( ۳۳/۹ تا ۳۶/۷درجه سانتیگراد) ولرم ( ۲۶/۷ تا ۳۳/۹ درجه سانتیگراد) و داغ (بیشتر از ۳۷/۲درجه سانتیگراد) استفاده کنند، علاوه بر تمیز شدن بدن، باعث ایجاد آرامش هم می شود. برخی از ورزشکاران ترجیح می دهند که از دوش سرد استفاده کنند. این عمل نیز باعث تقویت و نیز نیرو بخشیدن به بدن می شود. برخی از افراد هم از دو نوع دوش گرم و سرد به طور متناوب استفاده می کنند.پس لازم است از اصول دوش گرفتن آگاه باشید.

اصول دوش گرفتن

نکات مورد توجه در هنگام دوش گرفتن:

چون اکثر بازیکنان و ورزشکاران در حال حاضر تنها وسیله ای که برای رفع خستگی در دسترس دارند، همین دوش آب گرم می باشد، لازم است به نحو صحیح از آن استفاده کنند، پس جا دارد چند نکته را تذکر دهیم:

۱- ورزشکارانی که پس از یک تمرین یا مسابقه سنگین فرصت انجام تمرینات و حرکات سبک را پیدا نکرده اند، می توانند برخی از حرکات و نرمش ها را زیر دوش انجام دهند. همان طور که می دانیم، هدف عمده از دوش آب گرم، رفع خستگی و دفع مواد زاید مثل اسید لاکتیک از بدن است. حال اگر ورزشکار زیر دوش آب گرم حرکات سبک و تمرینات ملایم را انجام دهد، میزان رفع خستگی بیشتر و مواد زاید سریع تر دفع می شود.

۲- چنانچه فشار آب زیاد و فاصله دوش با بدن ورزشکار هم زیاد باشد، تاثیرات درمانی آب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که هرچه فاصله دوش با بدن ورزشکار زیاد و فشار آب هم قوی تر باشد، بر اثربرخورد مرتب و مداوم ذرات آب با پوست ورزشکار، حالتی مانند ماساژ برای فرد احساس لذت و شادابی پدید خواهد آمد.

۳- استفاده از دوش آب سرد برای ورزشکارانی که سابقه استفاده از دوش سرد ندارند، توصیه نمی شود زیرا امکان سرما خوردگی زیاد است. این افراد می توانند به تدریج از آب سرد استفاده کنند تا بافت های بدن با آب سرد تطابق یابند.

۴- همچنین ورزشکاران باید کلیه نکاتی را که در رابطه با موارد استفاده، عدم استفاده و احتیاط در زمینه هیدروتراپی گفته شد، رعایت کنند، ازجمله این که مدت زیادی زیر دوش آب گرم قرار نگیرند، از آب بسیار داغ مدت زیادی استفاده نکنند و پس از دوش گرفتن فورا در معرض هوای سرد قرار نگیرند.

۵- باید در هنگام خشک کردن بدن، از کشیدن محکم حوله روی پوست بدن خودداری کرد زیرا همانطور که می دانیم، سطح پوست بدن محل انتشار گیرنده ها و پایانه های مختلف عصبی است. بر اثر کشیدن محکم حوله به پوست، معمولا گیرنده های عصبی تحریک می شوند و این تحریکات به سیستم عصبی منتقل می شود. در نتیجه، تاثیرات مثبت دوش یا از بین می رود یا کاهش می یابدتاريخ : پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ | 13:28 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

به گزارش مدیر وبلاگ با پایان یافتن دوره چهار ساله ریاست محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون، انتخابات این فدراسیون اول مرداد ماه ساعت 18 در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

در پایان مهلت 10 روزه نام‌نویسی از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون بدمینتون، علی شاه‌حسینی، محمدرضا تهرانی شریف، غلامرضا باقری، کاوه آزاد و پوریا رییس فعلی فدراسیون ثبت نام کردند اما از میان این نفرات علی شاه حسینی ملی پوش پیشین ایران انصراف داد.

 

 

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ | 12:38 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

اگر در این ورزش مبتدی هستید، نکات اساسی و تکنیک‌هایی که در این وبلاگ برای بازی بدمینتون ذکر شده است برای شما مفید خواهد بود.


ابتدا، به اصول مقدماتی این بازی می‌پردازیم. بازی بدمینتون با یک راکت و یک توپ بدمینتون که دارای 16 پرک می‌باشد بین 2 یا 4 بازیکن برگزار می‌شود. این بازی در المپیک 1992 شامل پنج رشته بود: انفرادی مردان، انفرادی زنان، دو نفره مردان، دو نفره زنان، و دو نفره میکس (مردان و زنان). بدمینتون یک ورزش داخل سالن و فضای بازاست. شباهت‌ها و تفاوت‌های زیادی بین ورزش تنیس و بدمینتون وجود دارد. اگرچه به نظر می‌آید بازی بدمینتون آسانتر از تنیس باشد، بسیاری با این نظر مخالف‌اند. در این وبلاگ اطلاعات مختصری در مورد این بازی باز گو می‌کنیم که برای مبتدیان مفید خواهد بود.

اصطلاحات دیگری به غیر از راکت و توپ بدمینتون وجود دارد که شما باید قبل از بازی با آنها آشنا شوید. چون باد در حرکت توپ بدمینتون اثر می‌گذارد، این ورزش در داخل سالن و فضای باز بازی می‌شود. مقدماتی‌ترین کاری که باید به خاطر بسپارید این است که یک بازیکن برای برگرداندن توپ باید از قدرت و تکنیک زیادی برخوردار باشد تا بتواند امتیاز گیم را به دست آورد. حالا که با این اصطلاحات آشنا شدید، در مورد چگونگی بازی و امتیاز گرفتن بحث خواهیم کرد.تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۳ | 17:52 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

بدمینتون می تواند به هر خانمی اعتماد به نفس بدهد و این احساس خوشایند شاید با هیچ چیز دیگری به وجود نیاید.رمز موفقیت شما یک برنامه ورزشی مناسب و تمرینات منظم در بدمینتون است که می تواند شما را به اندام دلخواهتان برساند.پس اولین گام و نکته کلیدی، تمرینات منظم و بدون وقفه است.یک برنامه ورزشی مناسب می تواند باعث کاهش وزن، تعادل وزن، عضله سازی و دررشته بدمینتون شود.بیاید با هم نگاهی به یک برنامه ورزشی نسبتا" ساده بیاندازیم، که اگر به طور منظم آن را دنبال کنید حتما" به نتیجه خواهید رسید.تمرینات کششی در مجموع باعث می شوند عضلات شما دور از هر گونه تنش  بوده و کاملا" ریلکس باشند.تنش های عضلانی موجب خستگی، عدم توانایی در انجام حرکات و گاهی اوقات موجب درد نیز می شوند،همچنین باعث می شوند هر مفصل و عضله مربوط به آن، دامنه و محدوده حرکتی طبیعی خود را حفظ کند و شما از انعطاف پذیری بالای برخودار باشید.

برنامه ورزشی مناسب برای خانم ها

 تاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۳ | 18:7 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |
اگر در طی تمرین دچار بر افروختگی پوست، خستگی زودرس، سرگیجه و یا افزایش ضربان نبض شدید نشانه و علایم کم آبی در بدن شماست. در طی تمرینات سرعتی و پر تعرق بدمینتون مخصوصا در فصول گرما به طور منظم مایعات بنوشید.

یک بدمینتونیست باید هر ۲۰ دقیقه ۱۰۰ سی سی (یعنی یک سوم بطری نوشابه کوچک) مایعات بنوشد، حتی اگر تشنه نباشد. همیشه باید قبل از تشنگی مایعات را به بدن برسانیم، قبل از ورزش یک یا دو لیوان مایعات را دو ساعت قبل از مسابقه یا تمرین بیاشامید، مایعات خنک بهتر است چرا که به سرعت جذب می شوند و حرارت مرکزی بدن را سریعتر پایین می آورد البته نه خیلی سرد.

در طی تمرینات بیش از یک ساعت از (انواع آبمیوه طبیعی، آب معدنی، نوشابه های ورزشی و نوشیدنی های الکترولیت) بیشتر استفاده کنید. با این حال آگاه باشید که نوشیدنیهای حاوی کافئین و تئین ،نظیر قهوه و چای دفع مایعات را بشدت افزایش میدهند و بنابراین باید در دوره تمرینات و مسابقات از مصرف آنها اجتناب نمود. (یک لیوان چای سه لیوان مایعات را از بدن شما دفع میکند آن هم از مایعات درون سلولی یعنی مهمترین منبع نگهداری آب در عضلات).
...

روش صحیح نوشیدن آب بعد از تمرین این است که همیشه اول دهان را با آب شستشو دهیدسپس جرعه ایی آب بنوشید نفس بکشید و دوباره بنوشید اما سیراب نشوید. هر یک لیوان آب را به سه جرعه تقسیم کنید، اگر جرعه جرعه و بصورت مرتب آبرسانی کنید میتوانید مقادیر از دست رفته را جبران کنید، اما توجه داشته باشید خوردن تمام آب یک لیوان در یک جرعه میتواند خطرناک باشد، چون موجب رقیق شدن آنی خون میشود.

و درخانه: مضر ترین عادت خوردن آب بین و بعد از غذاست مخصوصا اگر آب خیلی سرد باشد، این کار بیماری های دستگاه گوارش را در آینده بدنبال دارد، عادت کنید نیم ساعت قبل از غذا یک لیوان آب را در سه جرعه بنوشید تا در حین غذا خوردن تشنه نشوید.
و شبها قبل از خواب آب کافی بنوشید این کار باعث بهبود روند گردش خون و دفع سموم بدن تا صبح می شود.
و دقت کنید هیچگاه نباید رنگ ادرار تیره و غلیظ باشد این یعنی شما دچار کم آبی هستید و این برای ورزشکار مضر است
 
 


تاريخ : سه شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ | 13:29 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

مسئولان فدراسیون بدمینتون شب گذشته ، با حضور در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) از مدال آوران این رشته ورزشی که در مسابقات بین المللی کنیا به مقام قهرمانی دست یافته بودند ، استقبال گرم و صمیمانه ای را به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی آرش بدمینتون باز ، خانم مددی نایب رئیس بانوان ، آقای مهاجر دبیر فدراسیون و دیگر مسئولان فدراسیون بدمینتون با حضور در سالن فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) از مدال آوران مسابقات بین المللی بدمینتون که افتخار دیگری برای جامعه ورزشی کشور به ارمغان آوردند ، از تلاشهای قهرمانان در کسب مقام قدردانی بعمل آوردند.

ملی پوشان اعزامی به این مسابقات نگین امیری پور(تهران) ، سارا دلاوری(تهران)، ثریا آقایی (تهران) و پگاه کامرانی (سمنان) در قسمت دختران و سروش اسکندری(زنجان)، فرزین خانجانی (تهران)، حسن متقی(گیلان) و مهران شهبازی (کردستان ) در قسمت پسران بودند.

همچنین آقای مرتضی ولی دروی به عنوان مربی پسران ، سرکار خانم سیمین مهدوی به عنوان مربی دختران و آقای رسول اکبری رئیس هیات بدمینتون خراسان رضوی به عنوان سرپرست آنها را همراهی نمودند.

مسابقات بین المللی بدمینتون کنیا در روزهای بیست و نهم خرداد تا اول تیر ماه سال جاری در نایروبی پایتخت کنیا برگزار گردید و کشورهای شرکت کننده در این رقابت های 5 هزار دلاری ، کنیا ، ایتالیا ، کانادا ، اتریش ، لهستان ، چک ، اسلواکی ، هند ، ایران ، اوگاندا ، موریتانی ، زامبیا و نیجریه بودند.

 تاريخ : سه شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ | 13:20 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

آقای محمدرضا پوریا ریاست محترم فدراسیون بدمینتون صبح امروز (چهارشنبه 21/3/93) در محل پارک لاله تهران حضور یافته و به تعدادی از افرادی که در این رشته ورزشی فعالیت می کردند با اهداء راکت و توپ از آنان تقدیر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون ، آقای پوریا به مدت یک ساعت از نزدیک شاهد فعالیت تعدادی از آقایان و بانوان مشتاق این رشته بوده و به منظور ارج نهادن به فعالیت های ورزشی آنان در این رشته شخصا با اهداء راکت و توپ بدمینتون از این افراد به جهت ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم و توسعه ورزش همگانی و سلامتی جامعه که تمام اقشار مردم به ورزش روی بیاورند تشکر و قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که ریاست محترم فدراسیون بدمینتون از آغاز فعالیت خود در این فدراسیون برای چندمین بار است که با حضور در مکان های عمومی و پارک ها از مشتاقان این رشته تقدیر به عمل آورد.تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۳ | 18:33 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |
 آسیب های بدمینتون، آسیب های اندام فوقانی که شامل مچ دست، آرنج و شانه بود را معرفی کردیم.در این بخش آسیب اندام تحتانی که شامل مچ پا، آشیل و زانو می شود را بررسی می کنیم.لازم به ذکر است آسیب های ذکر شده در این مطلب آسیب های شایع بدمینتون بوده و امکان بروز آسیب های دیگر اجتناب ناپذیر است.

رگ به رگ شدن مچ پا چیست؟

رگ به رگ شدن مچ پا، جزو شایع ترین آسیب های بدمینتون است.برخی از مقالات پژوهشی گزارش می دهند که رگ به رگ شدن مچ پا حدود نیمی از آسیب های بدمینتون را تشکیل می دهند.تغییرات ناگهانی در تغییر جهت که در زمین بدمینتون مورد نیاز است می تواند باعث پیچ خوردگی مچ پا شود به ویژه اگر بازیکن احساس خستگی نیز داشته باشد.

نوع کفش بازیکن نیز می تواند از دلایل رگ به رگ شدن مچ پا در بدمینتون شود.در بسیاری از موارد مچ به بیرون می چرخد، که منجر به آسیب لیگامنت های جانبی در قسمت بیرونی مچ می شود.این آسیب به نام اسپرین داخلی مچ پا معروف است.رگ به رگ شدن مچ پا به رباط مچ پا و دیگر بافت های نرم اطراف مچ پا، آسیب رسانده و موجب خونریزی در بافت ها و تورم مچ پا می شود که بسیار دردناک است.ما علائم اسپرین مچ پا را توضیح می دهیم تا در تشخیص وسعت آسیب، به علاوه اطلاعات در مورد درمان، تمرینات و نکته هایی در مورد جلوگیری اسپرین مچ پا به شما کمک کند.
 
 
 
 


تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 12:14 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

بدمینتون ورزشی است که کارایی ماهیچه‌ها و مفاصل بدن را افزایش می‌دهد و ورزشی خطرناک نیست، اما باید بعضی موارد را در نظر گرفت: باید مراقب اعضای پایین بدن بود و از پیچ خوردگی پا جلوگیری کرد. باید به تاندون‌ها و کبودی‌ها توجه کرد. امکان درد در شانه‌ها و عضله دلتوئید وجود دارد. بهتر است به طور سالانه به پزشک مراجعه کنید و قلب و عروق دستگاه تنفسی چشم و مفاصل را معاینه کنید. بعد از 35 سالگی تست پیشرفته قلب برای انجام مسابقات لازم است. بدمینتون سرگرمی آسان و قابل دسترسی برای همه سنین است. این ورزش به کودکان و نوجوانان این امکان را می‌دهد که ورزشی فعال انجام دهند و از مفاصل بدنشان مراقبت کنند. همچنین بدمینتون باعث بالا رفتن توانایی و تمرکز بینایی می‌شود. به طور خلاصه بدمینتون ورزشی قابل انجام برای همه است، می‌توان این ورزش را با شدت کم یا زیاد انجام داد و کارایی فیزیکی بدن را بالا برد.

 تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ | 13:21 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

اگر در طی تمرین دچار بر افروختگی پوست، خستگی زودرس، سرگیجه و یا افزایش ضربان نبض شدید نشانه و علایم کم آبی در بدن شماست. در طی تمرینات سرعتی و پر تعرق بدمینتون مخصوصاً در فصول گرما به طور منظم مایعات بنوشید.
یک بدمینتونیست باید هر 20 دقیقه 100 سی‌سی (یعنی یک سوم بطری نوشابه کوچک) مایعات بنوشد، حتی اگر تشنه نباشد. همیشه باید قبل از تشنگی مایعات را به بدن برسانیم، قبل از ورزش یک یا دو لیوان مایعات را دو ساعت قبل از مسابقه یا تمرین بیاشامید، مایعات خنک بهتر است چرا که به سرعت جذب می‌شوند و حرارت مرکزی بدن را سریع‌تر پایین می‌آورد البته نه خیلی سرد.
در طی تمرینات بیش از یک ساعت از انواع آب‌میوه‌ی طبیعی، آب معدنی، نوشابه‌های ورزشی و نوشیدنی‌های الکترولیت) بیشتر استفاده کنید. با این حال آگاه باشید که نوشیدنی‌های حاوی کافئین و تئین، نظیر قهوه و چای دفع مایعات را به شدت افزایش می‌دهند و بنابراین باید در دوره تمرینات و مسابقات از مصرف آن‌ها اجتناب نمود. (یک لیوان چای سه لیوان مایعات را از بدن شما دفع می‌کند آن هم از مایعات درون سلولی یعنی مهم‌ترین منبع نگهداری آب در عضلات).
تاريخ : شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ | 17:20 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

اختلال سیستم عصبی بدن و فلج شدن عضلات تنها برخی از مشکلات شکستن قلنج در طولانی مدت است.

صداهایی که به هنگام شکستن قلنج به گوش می‌رسد فقط برای آگاهی شما از شرایط نامساعد مفصل‌ها است.

قولنج شکستن، مفصل افراد را در معرض تخریب زودرس قرار می‌دهد. بعضی عادت دارند با فشار به انگشتان دست، حرکات سریع گردن یا فشار پا بر روی ستون فقرات کمری، به قول معروف قولنجشان را بشکنند، به قول خودشان خستگی انگشتان یا کمرشان را در کنند و به قول "فیزیوتراپ‌ها" مفاصل را به صدا درآورند. متخصصان می‌گویند این کار در صورت تکرار سلامت مفصل‌ها و رباط‌ها را تهدید می‌کند.

صداهایی که به هنگام شکستن قلنج به گوش می‌رسد فقط برای آگاهی شما از شرایط نامساعد مفصل‌ها است. اگر حرکتی به ایجاد صدا منجر شود فشار زیادی را به مفصل وارد می‌کند که در ‌‌نهایت منجر به صدمه دیدنش می‌شود. در یک تقسیم بندی ساده می‌توان این صدا‌ها را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته صداهای حاصل از حرکات مفصلی و دسته دیگر صدای حاصل از قولنج کردن مفاصل است که طی یک فشار شدید در انتهای دامنه حرکتی ایجاد می‌شود.

مهم‌ترین عارضه این کار تضعیف مکرر عضلات حمایت کننده مفاصل است، چرا که اختلال در سیستم هوشمند حمایتی مفاصل، اشکال در ارسال پیام‌ها و پاسخ ندادن به موقع و قوی عضلات را در بردارد و مفاصل مربوطه را دو چندان در معرض صدمه قرار می‌دهد.

از جمله دیگر مضرات این کار، آن است که فشار زیادی به تمام بافت‌های اطراف مفصل از جمله عضلات، رباط‌ها و "کپسول مفصلی" وارد می‌کند. عناصر غیرفعال اطراف مفصل که در طول بلند خود قرار می‌گیرند به مرور افزایش طول می‌دهند و امکان انجام حرکات دقیق را از فرد سلب می‌کنند. با این کار در سن بالا منتظر "آرتروز" و لرزش دست و پا باشید.

احتمال لرزش در سنین بالا‌تر به علت اختلال در ارتباط گیرنده‌ها و عضلات، "کاهش تمرکز" و کنترل حرکت دقیق و کاهش ثبات مفصلی نیز وجود خواهد داشت. در این زمینه بروز آرتروز با کاهش فشار عضلانی حتمی است. منشأ بسیاری از سردردهای غیرمشخص و حتی تاری دید هم در همین عادت نابجا و خطرناک و فشارهای غیرمعمول به "ستون فقرات" و گردن است.

عروق تغذیه کننده مغز از گردن عبور می‌کنند و هرگونه فشار به آن‌ها، که بیشتر به واسطه "اسپاسم عضلات گردن" ایجاد می‌شود، مشکلات مغز و اعصاب را در سطوح مختلف ایجاد خواهد کرد. بهتر است تا به عوارض انجام این کار گرفتار نشده‌اید عادت تکرار آن را از سرتان خارج کنیدتاريخ : شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ | 17:13 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |

دیدار فینال یکنفره مردان بعدازظهر امروز(یکشنبه) در سالن اختصاصی بدمینتون بین دو بازیکن هندی "ورما" و اندونزی "گونا" برگزار شد که در پایان "ورما" از هند توانست با نتیجه 2 بر صفر برابر حریف خود به برتری دست یافته و قهرمان این دور از رقابتهای یکنفره مردان شود.....

     تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:35 | نویسنده : "آرش همتی" و محمدرضا حلواچی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.